PRIVACYVERKLARING

Thuis&co is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Jaco den Hollander, eigenaar/makelaar RMT

info@thuisenco.nl

035 7634552

Persoonsgegevens die wij verwerken

Thuis&co verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deleadermakelaardij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Thuis&co verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Thuis&co neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thuis&co) tussen zit. Thuis&co gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Realworks en Faster Forward Elements.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Thuis&co bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Dienstverlening, klantbeheer en facturatie:

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële

gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,

gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: 5 jaar

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële

gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,

gegevens, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: 5 jaar

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële

gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,

gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: 5 jaar

Doeleinde: CRM

Gegevens: Naam, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: 5 jaar

Marketing:

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer

post/factuuradres.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Website:

Doeleinde: Account aanbieden

Gegevens: Naam, adres, gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord,

inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Thuis&co deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Thuis&co blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Thuis&co uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

Thuis&co deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van Thuis&co geeft u hiervoor toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Thuis&co gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Thuis&co en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deleadermakelaardij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Thuis&co wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Thuis&co neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@deleadermakelaardij.nl.

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Thuis&co uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@deleadermakelaardij.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Thuis&co uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@deleadermakelaardij.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Namens de directie van Thuis&co

J.J. den Hollander

Versie 2019